Links

Website Omschrijving
www.bigregister.nl Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 400.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen. Zorgverleners met een buitenlands diploma moeten voldoen aan de Nederlandse opleidingseisen. Het opleidingsniveau, eventueel in combinatie met relevante werkervaring, moet gelijk zijn aan die van een Nederlandse zorgverlener. Wij beoordelen of een zorgverlener met een buitenlands diploma aan deze eisen voldoet.
Weten of uw zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen? Dit kan op naam, maar ook op BIG-nummer. Iedere zorgverlener heeft zo’n uniek, persoonsgebonden BIG-nummer. Vraag dit nummer aan uw zorgverlener.
www.bvpsychotherapeuten.nl Belangenvereniging Van Psychotherapeuten BVP. Doelstelling van de BVP is het behartigen van de belangen van psychotherapeuten.
www.contractvrijepsycholoog.nl Contractvrijepsycholoog.nl is een informatiesite van psychologen werkzaam in de GGZ die niet gebonden willen worden door de verstikkende macht die de zorgverzekeraar wil opleggen in contracten. De site biedt informatie over het zorgaanbod en de zorgvisie van de contractvrije psychologen. Daarnaast is het een nuttige site voor alles wat te maken heeft met de verschillende verzekeringspolissen in relatie tot de GGz.
www.emdr.nl Vereniging voor EMDR Nederland. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken
www.kiesbeter.nl KiesBeter.nl van Zorginstituut Nederland is een website van de overheid met informatie over goede kwaliteit van zorg. De site geeft per onderwerp informatie en richtlijnen voor goede zorg. Die richtlijnen beschrijven wat een zorgverlener moet doen. Ook is op deze site de kwaliteit van zorginstellingen te bekijken en te vergelijken.
www.lve.nl Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE). Op deze site ziet u wat een eerstelijnspsycholoog doet. U vindt bovendien adressen van eerstelijnspsychologen bij u in de buurt.
www.nip.nl Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)Het Nederlands Instituut van Psychologen is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. U herkent onze leden aan het keurmerk PSYCHOLOOG NIP.
www.nmi.nl Nederlands Mediation Instituut (NMI)Mediation is, kort gezegd, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen en helpt hen, zelf een goede oplossing te vinden.
www.nvgp.nl De Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (NVGP) is een specialistische groepstherapievereniging die zich inzet voor de kwaliteit van het vakgebied groepsdynamica en meerdere vormen van groeps(psycho)therapie.
www.nvgzp.nl De NVGzP is de vereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen: gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Doelstellingen van de NVGzP zijn: 1.de bevordering van de gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen; 2.de versterking van de positie van gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in de gezondheidszorg; 3.de behartiging van de belangen van gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten.
www.nvrg.nl Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) is een beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten. De NVRG is n van de erkende specialistische psychotherapie verenigingen in Nederland en is vertegenwoordigd in de NVP.
www.nvvp.nl NVVP is de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. De psychotherapeuten die lid zijn van de NVVP zijn geregistreerd door de overheid. Registratie wil zeggen dat de psychotheapeut voldoet aan de eisen die de overheid stelt.
www.psychotherapie.nl De NVP is sinds 1930 dé beroepsvereniging van en voor alle BIG-geregistreerde psychotherapeuten.
De vereniging is een gezaghebbende en dynamisch opererende partij binnen het GGZ-veld, die de belangen van psychotherapeuten behartigt en de ontwikkeling van de psychotherapie wil stimuleren. In 1997 wees de minister van VWS de NVP aan als ‘het aanspreekpunt voor de Nederlandse overheid voor alle zaken betreffende het BIG-beroep psychotherapeut’.
www.psynip.nl Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen.
www.vcgp.nl Vereniging voor Clintgerichte Psychotherapie (VCgP) is in 1962 opgericht en werd tot 1996 naar haar grondlegger Carl Ransom Rogers (1902-1987) de Vereniging voor Rogeriaanse Therapie (VRT) genoemd. De Vereniging telt zo’n 900 leden.
www.vgct.nl Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). De VGCt is opgericht in 1966. Doel van de vereniging is het bevorderen van de uitoefening van cognitieve gedragstherapie, op wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze.
www.vkjp.nl De VKJP is de wetenschappelijke en specialistische vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapeuten. Het belangrijkste doel van de vereniging is het bevorderen van de ontwikkeling en het bewaken van de kwaliteit van de psychotherapie voor kinderen, jeugdigen en hun omgeving.
http://zorgvoorkwaliteit.nu Zorgvoorkwaliteit.nu is een initiatief van een aantal hulpverleners voor het behoud van een realistische mogelijkheid om contractvrij te werken (voor zorgaanbieders), het behoud van een goede en betaalbare restitutiepolis, en het bewust worden van de voordelen daarvan (voor cliënten).